Cộng đồng

Overview of Benchmark in Cloud and Benchmark as a Service (Rally)

Challenges of Public Cloud We need to recall a benefit of cloud is utilizing the cloud resources efficiently. We can achieve the high utilization of physical servers of cloud by aggregate the demands from users as many as possible. At the view-point of tenant, it is reasonable that they want to know the capacity of...Chi tiết

General view of Monitoring in cloud environment

When cloud computing exploded as a new trend in IT areas, many people think that it can solve the... Chi tiết

Evolution of networking in Openstack (Part1: Flat and Flat DHCP network)

In the frame of this paper, i will summary the process of evolution of networking in Openstack.... Chi tiết

Script cài đặt OpenStack Icehouse AIO

Hướng dẫn cài đặt OpenStack Icehouse trên Ubuntu 12.04 do anh em trong vietstacker thực... Chi tiết

Giới thiệu các công cụ phụ trợ khi làm việc với OpenStack

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu các công cụ, phần mềm hỗ trợ khi chúng ta tìm... Chi tiết

[Tổng hợp] Các hướng dẫn cài đặt OpenStack Juno

Hi all ! OpenStack Juno đã release được hơn một tuần, và trên internet cũng đã... Chi tiết

VietStack hiện tại và tương lai, đặt kỳ vọng vào OpenStack và cộng đồng.

Sau thời gian thành lập VietStack đã có những kết quả (không dùng từ "thành... Chi tiết

Hãy giữ cho VIETSTACK mở thực sự

Tóm tắt: Bài viết mang nội dung chia sẻ quan điểm của một trong số thành viên... Chi tiết

Tại sao “tôi” (VIETSTACK) theo đuổi OpenStack

Tóm tắt: Chủ đề nói về lý do mà tôi theo đuổi OpenStack và dành nhiều quan... Chi tiết

Trang 2 trên 3   123
Sự kiện